ps画虚线

点击率:    作者:一凡设计机构   来源:未知   时间:2018-04-11 08:39

 
 

1.点击右上角的“画笔”(挺小的两个字)
2.在弹出框的左侧 点击最上面的“画笔笔尖形状”
3.设置“间距”(就那个滑块)

 


 
 
上一篇:LOGO标志释义常见词汇参考    返回列表    下一篇:报纸设计指南
全国品牌直线:139 2629 8787 / 159 8692 8602 | QQ:86 121 459 / 131 969 3103
Copyright©2012-2016 Yifan Design Agency. All Rights Reserved 版权所有·一凡设计
yifan@yfes.com | 广州·肇庆 | 粤ICP备12020714号 |
网站客服